Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Visie

INHOUD

  1. Visie katholieke basisschool "De Kleine Prins"
  2. Visie scholengemeenschap SEPTEM

Visie katholieke basisschool "De Kleine Prins"

Wij willen een christelijk geïnspireerde school zijn,
Waar wij vanuit respect en waardering werken
Aan de opvoeding en onderwijs van kinderen.

Wij willen daarbij aandacht hebben en zorg dragen
Voor ieder lid van onze school,
Zodat ieder kan groeien in een nog meer mens zijn.

Daarom streven wij volgende basisdoelen na:

  • aandacht voor christelijke zingeving en beleving
  • zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing van elk kind
  • respect voor en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen
  • een dynamische school met aandacht voor een gestructureerde en deskundige aanpak
  • een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap

Aandacht voor christelijk zingeving en beleving.

Onze inspiratiebron is de persoon van Jezus Christus. Zijn manier van denken is voor ons een voorbeeld. We proberen te streven naar een christelijk aanbod via de godsdienstlessen. We bieden een christelijk onderwijs, een christelijke houding en beleving aan. Ook in de lessen buiten de godsdienst streven we naar christelijke zingeving. We verwachten dat elke ouder zich hier tegenover loyaal opstelt. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij positief inspelen op gebed, gebedsvieringen en sacramentele vieringen die in schoolverband georganiseerd worden. Wij respecteren de godsdienstige gezindheid van anderen zonder onze eigenheid prijs te geven.

Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing van elk kind.

We stellen het kind centraal. We trachten elk kind individueel zo optimaal mogelijk te laten ontplooien op vlak van hoofd, hart en handen. Professioneel en eigentijds onderwijs is de richtinggevende baken.

Respect voor en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen.

We houden rekening met de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk en streven een individuele aanpak na betreffende de diverse persoonlijkheidsaspecten. Kansarme leerlingen, op welk gebied ook - financieel, verstandelijk, sociaal, verbaal …- krijgen bijzondere aandacht binnen onze school.

Een dynamische school met aandacht voor een gestructureerde en deskundige aanpak.

We streven naar een optimale deskundigheid. We staan open voor vernieuwing. Daarom krijgen de leerkrachten de kans(en) om zich op verschillende manieren bij te scholen. We verwachten een dynamische inzet van alle schoolparticipanten. We opteren voor een sanctiearme opvoeding, omdat we ervan uitgaan dat motiveren het haalt op een bestraffende aanpak . Met een professioneel idealisme gaan we steeds op zoek naar beter en proberen we de middelmatigheid te overstijgen via de voorbeeldfunctie die elk teamlid uitstraalt.

Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap.

Wij besteden aandacht aan participatieve deelneming van allen die met de school te maken hebben in de geest van Jezus Christus zowel binnen als buiten de school. Binnen de school streven we naar een optimale samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en directie. We verwachten dat de leefregels door alle leden van de school gerespecteerd worden. We spelen in op initiatieven van de parochiegemeenschap en streven hierbij naar integratie in het schoolgebeuren. Schoolextern, met de focus op de ouders, verwachten we een positieve ingesteldheid en constructieve medewerking om bovenvermelde streefdoelen te realiseren.

naar begin

Visie scholengemeenschap SEPTEM

Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis.

Onze katholieke scholengemeenschap is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die wij vinden in het  ‘Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’. In schoolwerkplannen worden die regelmatig geactualiseerd. Die doelstellingen worden ook geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen. Elke katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de overheid gesubsidieerd.

Scholengemeenschap ‘Septem’ biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. (Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak).

Scholengemeenschap ‘Septem’ legt de nadruk op een pedagogische benadering van elk kind. Zij streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal (Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod).

Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes.

Scholengemeenschap ‘Septem’ helpt de kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze voor op hun taak op parochiaal, lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst ze een dienst aan de gemeenschap waar zij thuishoort (werken aan de school als gemeenschap en organisatie).

Een herkenbare katholieke scholengemeenschap

Scholengemeenschap ‘Septem’ brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van haar katholieke scholen te bevorderen en van hun geloof te getuigen. In het bijzonder rekent zij erop dat haar personeel (al naargelang de functie) vrijmoedig de christelijke boodschap brengt.

Scholengemeenschap ‘Septem’ is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. In het bijzonder biedt ze extra zorg voor de zwaksten. Ook de beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen.

Scholengemeenschap ‘Septem’ waarborgt een geloofsaanbod aan de kinderen. Zij verwacht van alle betrokkenen bij elk van haar scholen dat zij eerbied opbrengen voor de christelijke-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod.

Scholengemeenschap ‘Septem’ maakt werk van aangepaste pastorale animatie en gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

Scholengemeenschap ‘Septem’ vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de scholengemeenschap biedt daarvan een weerspiegeling. Onze christelijke identiteit is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Die identiteit houdt o.a. in dat ook niet-christenen welkom zijn, dat wij de anderen met eerbied benaderen, dat wij op zoek gaan naar de waarheid, zonder die op te dringen, dat wij inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Samen openstaan voor diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school.

Hoe realiseren wij onze opdracht ?

Het is een permanente opdracht voor een katholieke scholengemeenschap om gestalte te geven aan het christelijk-gelovig opvoedingsproject. Dat is de ‘dragende zinshorizon’ die richting geeft aan alles wat in de scholengemeenschap gebeurt.
Met onze scholengemeenschap, waarin het personeel, de ouders, de vrijwilligers, derde participanten, … een onmisbare schakel zijn voor het realiseren van alle doelstellingen binnen Septem, trekken we op tocht. Om onze tocht zin te geven bepalen we de richting. Daarvoor hebben we vier wegwijzers.
Tijdens onze tocht willen we ons laten helpen door de kracht van de Heilige Geest opdat ons leven en ons werk vrucht mogen dragen.

Ontmoeting.

Wij willen mensen écht ontmoeten, met onderlinge liefde als klemtoon en zorg voor de zwaksten als toetsteen. Ontmoeten gebeurt telkens op een zachte manier, met respect voor elkaar. Dat resulteert in een gemeenschap die in vrede met elkaar leeft. De eucharistie is daarvan een kernmoment en krachtbron.

Verkondiging.

De verkondiging van het Woord van God als een woord van leven voor vandaag is een belangrijke taak van onze scholengemeenschap. Die verkondiging is als zaaien op het land. Wij geloven dat veel zaad terechtkomt in goede grond. Na veel geduld zullen we oogsten. Daarom willen we trouw blijven werken aan die verkondiging van Gods Woord.

Dienstbaarheid.

Wij willen ten dienste staan van onze medemensen: de kinderen en hun ouders, personeelsleden en medewerkers, de lokale gemeenschap, … van arm en rijk, klein en groot, gelijkgezinden en andersdenkenden. Dienstbaarheid is liefde tonen, is vriendelijk en zacht zijn voor anderen.
“Wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je ook aan Mij gedaan.” Dat is de opvatting van Jezus. Jezus toont ons hoe we dienstbaar kunnen zijn.

Vieren en bezinnen.

Op belangrijke momenten bezinnen we ons over het leven. We willen het leven ook vieren. Sacramentele en andere vieringen zijn kruispunten op onze tocht. In vreugde en verdriet willen we ook biddend aandacht hebben voor elkaar.

naar begin