Katholieke basisschool

De Kleine Prins

Kluizen


Schoolorganisatie

Inhoudstafel :

 1. LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ ( = LOC)
 2. DE SCHOOLRAAD
 3. HET OUDERCOMITÉ
 4. CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING ( = CLB)
 5. KLASSENRAAD
 6. LEERLINGENRAAD

LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) behartigt de belangen van de leerkrachten.
Het LOC is samengesteld uit:

Twee leden van het schoolbestuur

 • DE BUYSSCHER Rita, voorzitter
 • DE KERPEL Roger

Twee leerkrachten

 • VAN LANDSCHOOT Peggy, syndicaal afgevaardigde
 • VAN DE VELDE Mieke

De directie

 • STEYAERT Koen

DE SCHOOLRAAD

De schoolraad is een overlegorgaan, heeft een pedagogisch karakter en is bijgevolg leerlinggericht. In deze raad zetelen vertegenwoordigers van het ouderbestuur, het personeel en lokale verenigingen. Elke afvaardiging wordt om de 4 jaar verkozen. Deze raad heeft een adviesbevoegdheid i.v.m. de organisatie en de werking van de school, alsook het algemeen belang inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen.

Aan de raad wordt ook nog een overlegbevoegdheid verleend met betrekking tot de aanwending van de lestijden, het schoolreglement, het georganiseerde leerlingvervoer en de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. De raad heeft ook recht op inlichtingen betreffende het schoolgebeuren. Denken we hier vooral aan de structuur van de school, het juridisch statuut, ...

Samenstelling schoolraad:

Geen schoolraad omwille van geen kandidaten.

HET OUDERCOMITE

Er is een zeer goed werkend oudercomité op onze school. 

De leden van het oudercomité vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen en zijn de rechtstreekse contactpersonen tussen de school en de ouders.

Zij zorgen, samen met de leerkrachten en de directie dat de kinderen het goed hebben op school.

Het oudercomité van onze school ondersteunt de schoolwerking met denkwerk (vergaderingen) en handenarbeid.

De leden van het oudercomité zijn de stimulerende en uitvoerende krachten achter heel wat activiteiten: pannenkoekenverkoop, schoolfeesten, frietjes op carnavalsfeest, proclamatie derde kleuterklas en zesde leerjaar, kennismakingsmomenten nieuwe ouders, infoavonden, opendeuravond,....

Ze ondersteunen met opbrengsten de school financieel bij de aankoop van (spel-)materiaal, klasmateriaal, speelplaatsverfraaiing, cultuurbijdrage toneel-of filmbezoek, uitstappen,..

Ouders die geen kinderen meer op school hebben verlaten het oudercomité en worden vervangen. Bij een inschrijving en op de ouderavond in de kleuterschool (september) wordt informatie verstrekt over het oudercomité. Dan krijgen de ouders van onze “nieuwe” kleuters ook de kans om toe te treden tot het oudercomité.

Meer informatie vind je hier.

naar begin

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING ( = CLB)

Onze school wordt begeleid door:

   Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
   Visstraat 14
   9900 Eeklo

Tel : 09/376 70 50

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad
 • Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan
 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
  • De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
  • Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders
 • Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum
 • De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan
 • Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind

 • Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.
 • Als een leerling van school verandert, dan is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen
 • Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
 • Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

naar begin

KLASSENRAAD

Dit is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van het onderwijs aan bepaalde leerlingen of leerlingengroepen. Dit team beslist ook over het toekennen van een getuigschrift basisonderwijs. Samenstelling: directeur, de zorgcoördinator, leerkrachten derde graad, één leerkracht eerste graad, één leerkracht tweede graad.

STEYAERT Koen, directeur
VAN DE VELDE Mieke zorgcoördinator
THYS Sharon  leerkracht/zorg/beleid
CALUWÉ Sophie leerkracht vijfde klas

 

naar begin

LEERLINGENRAAD

Leerlingenraad: leerlingen participeren!
In onze basisschool is er een sterke leerlingenparticipatie.
Leerlingen kunnen en mogen mee beslissen in klasafspraken.
Binnen de leerlingenraad zetelt een verkozen leerling van de zesde klas als vertegenwoordiger van een lagere klas.
Zowel op klas- als op schoolniveau, willen we op die manier onze kinderen communicatievaardigheden aanleren: kunnen overleggen, zich op elkaar kunnen afstemmen, kunnen argumenteren, kunnen rekening houden met elkaar, ...

Een greep uit de praktische afspraken van de leerlingenraad:

 • De leerlingenraad komt - in principe - maandelijks samen.
 • Beurtelings staat een leerling in voor het opmaken van het verslag.
 • Ieder verkozene kan een extra bijeenkomst van de leerlingenraad vragen.
 • De leerlingenraad formuleert voorstellen aan de directeur.
 • De klastitularis van de zesde klas leidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.

Bijzondere aandachtspunten voor het verloop:

 • Onderwerpen bespreken / discussiëren.
 • Zonodig informatie inwinnen bij leerkrachten en/of directeur.
 • Argumenteren: argumenten onderzoeken en gevolgen van een voorstel afwegen.
 • Zonodig stemming organiseren.
 • Voorstel formuleren.
 • Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (hand opsteken).
 • De klasvertegenwoordiger bespreekt het verslag van de bijeenkomst met zijn achterban.
 • Leerlingen kunnen via de verkozenen of via hun klasleerkracht agendapunten voor de leerlingenraad formuleren.

Samenstelling leerlingenraad:

 • THYS Sharon, klastitularis zesde klas
 • STEYAERT Koen, directeur
 • verkozen leerlingen uit de zesde klas

naar begin